top of page
IMG_4977.JPG

For a detailed report on Pupil Premium Funding at South Hill, please click on the following links:

Informacioni Premium i Nxënësit

Premium i Nxënësit është një alokim i fondeve shtesë që u ofrohen shkollave për të mbështetur grupe specifike të fëmijëve që mund të jenë të prekshëm nga mos arritja e nivelit të shkollës. Në shkallë kombëtare këto përfshijnë nxënës të cilët kanë ose kanë pasur më parë të drejtë në vakte shkollore falas (FSM), ata që kujdesen nga autoritetet lokale dhe fëmijët e personelit të shërbimit të armatosur.

</s></s>

Shkollat ​​janë të lira të vendosin se si ta përdorin këtë ndarje, duke marrë parasysh mënyrën më të mirë për të mbështetur nxënësit individualë me pajisje shtesë.

</s></s>

Të gjitha shkollat ​​tani janë të detyruara të raportojnë mbi sasinë e fondeve të Nxënësit Premium të marrë dhe mënyrën se si po përdoren këto fonde, si dhe ndikimin e këtyre fondeve në përparimin e nxënësve.

</s></s>

Për një raport të detajuar mbi Financimin Preliminar të Nxënësit në South Hill, ju lutemi klikoni në lidhjen vijuese:

Numri i nxënësve që marrin Grantin Premium të Nxënësve brenda secilës grup është shumë i vogël. Disa fëmijë përballen me pengesa shtesë për të mësuar të cilat ndikojnë në përparimin e tyre të përgjithshëm. Stafi saktësisht synon dhe personalizon mbështetjen e ofruar dhe përsos vazhdimisht ndërhyrjet. Secili fëmijë dhe familje plotëson një pyetësor për të siguruar mbështetjen e ofruar që u drejtohet nevojave të tyre specifike.

Për më shumë informacion mbi Nxënës Premium, ju lutemi vizitoni:

https://www.gov.uk/pupil-premium-inform- për- shkollat- dhe- alternative-vendosjet-ofrimet

Premium i Nxënësit është një burim i rëndësishëm i financimit shtesë për shkollën., Nëse mendoni se fëmija juaj mund të ketë të drejtë për vakte shkollore falas, ju lutemi kontaktoni zyrën e shkollës në mënyrë që të ju këshillojmë se si të aplikoni.

Pupil Premium is an important source of extra funding for the school.  If you feel that your child may be entitled to free school meals, please apply by following the link below:

Free School Meals

ukuleles.jpeg
IMG_4967.JPG

Please look at all the things we do to support all of our pupils at South Hill School.

Emotional Wellbeing and Mental Health Strategy

bottom of page